foto pwofil

Enkoni

0 pwen

×
KONEKTE AKÈY KATEGORI KOU YO KOU YO DISKISYON ANONS YO

ÈD

Pou fasilite ou itilize platfom nan, nou kreye yon espa èd, ki gen repons ak yon seri de kesyon ou ta gen. Dokiman sa ka chanje nenpòt ki lè . Kijan li ka modifye? Se tout otan ap gen nouvo ka ki prezante sou platfòm nan n ap ajoute sou dokiman sila , yon fason pou nou ka rann platfòm nn fasil pou itilize. Pou enfòmasyon sou ki metòd nou itilize isit la pou nou jwenn rezilta nan men etidyan yo klike la

Kijan pou mwen aktive yon kont?
Pou ou gen aksè ak platfòm nan, li obligatwa pou ou verifye si imel ke ou mete nan kont ou a se pou ou osinon se yon bon imel. nou pa aksepte moun ap kreye fo kont osion tès kont. Pou sa nou egzije ke ou gen yon imel valid pou ou itilize kont la. Pou ou verifye imel la , nou voye yon mesaj pou ou nan imel ou te rantre lè ou t ap kreye kont la. Ou pwale nan bwat imel ou, epi w ap jwenn imel la. Klike sou bouton Aktivekont ou a li ap redirije ou sou sit la epi imel ou a ap tou konfime , kont la ap tou aktive

E si mwen mwen pa jwenn imel la?
Imel la vini jwenn ou, pafwa sèvis imel ou ap itilize a konn voye li nan repètwa spams osinon promotions ak Socials. Li enpòtan pou ou gade nan tout bwat sa yo avan ou mande pou nou re voye imel la pou ou ankò. Li enpòtan ankò pou ou verifye èske ou pat fè erè lè ou te ap rantre imel la pandan ou t ap kreye kont la. Si ou gade nan tout bwat yo ou pa jwenn imel la epi ou santi ou pat fè erè nan imel ou a klike la Revoye Email la pou mwen. Nou ap revoye imel la po ou otomatik. Si ou klike sou Revoye Email la pou mwen Apre ou pa janm jwenn imel la, osinon ou ta santi se yon erè ou te fè nan imel ou te rantre a. Ale nan pwofil ou a modifye kont ou a , ranje fot ou fè nan imel la, answit Tounen laa pou ou klike nan Revoye Email la pou mwen pou nou ka revoye imel la pou ou.

Si malgre tout demach sa yo ou pa reyisi Jwenn imel la ou ka rele nou osinon ekri nou sou whatsapp nan nimewo sila ak tout pwoblèm nan pou nou ede ou se gratis. Men si nou ta dekouvri ou pa fè youn nan demach nou mete pou ou fè yo la epi ou sonen nou w ap peye 500gdes pou ou ka kite parese. Ou se yon pwofesyonèl , li enpòtan pou ou aprann debloke tèt ou van ou mande moun èd.

Kijan pou mwen peye platfòm nan?
Pou ou jwi yon seri privilèj sou platfòm nan, tankou soumèt pwojè, patisipe nan apèl videyo ak patisipe nan foròm . Fòk ou peye yon plan. Plan sa ap renouvle chak mwa. Pri plan an se 1000 goud. Li enpòtan pou ou peye plan an avan dat la rive sinon depi dat la rive aplikasyon an ap koupe privilèjou sou platfòm nan otomatik.

Ou gen 3 fason ou ka peye nou:
Bank:
Si ou ap viv Ayiti wap fè depo a sou kont sa 274-2015-2563-5448 nan Unibank sou non Certil Remy. Fè foto resi depo a byen ak non ou ki asosye ak kont la. Soumèt resi a la pandan wap ranpli fòm sa.

Mon cash:
Pou Moncash w ap fè depo a sou 36571014. Non moun k ap resevwa li a se Certil Remy. Li obligatwa pou ou peye frè retrè a. Lè ou fini , fè foto resi yo ba ou a osinon kapti ekran, si ou ta itilize aplikasyon moncash la, Soumèt li la pandan w ap ranpli fòm sa. . Kou nou fin konfime li n ap voye yon kòd ba ou, w ap ka itilize kòd sa yon sel fwa la a. Se li k ap ba ou aksè ak platfòm nan.

Kat kredi ak Kat debi:
Pou moun kap viv a letranje osinon moun ki ap viv Ayiti, ki gen kat debi osinon kat kredi, montan an se 10.22$ ameriken. Klike la a. Gade anba w ap wè imaj kat yo klike sou kat ou a epi rantre enfòmasyon kat ou a. Apre pèman an fin konfime, kont ou a ap aktive otomatik.

Lè ou fin peye pou platfòm nan ou ka enskri nan yon kou. Vizite tèm ak kondisyon kou yo avan ou kòmanse leson ki nan yon kou.

Atansyon!
Li obligatwa pou ou klike la pou ou gade videyo sa yo avan ou enskri nan yon kou. Videyo sa yo ap ede ou konprann platfòm nan

Kijan pou mwen soumèt pwojè?
Chak leson ki nan yon kou gen yon pwojè. Li enpòtan pou ou li deskripsyon pwojè a pou ou ka konprann sa yo mande ou fè nan pwojè a. Yon pwojè ou soumèt dwe apwouve pa yon manm sou platfòm nan avan ou janbe al li yon lòt leson. Vizite tèmak kondisyon pou pwojè yo pou plis dètay sou yon pwojè.

Pa bliye si ou pa konplete tout pwojè ki nan yon kou ou pa p jwenn sètifikapou kou sa .

Kijan pou mwen poze kesyon?
Si ou ap swiv yon leson osnon ou gen kesyon sou yon bagay w ap fè ou kole. Itilize Diskisyon pou ou poze kesyon ou an. Se nan espas sa w ap jwenn lòt moun k ap ka reponn kesyon ou an. Li enpòtan pou ou renmen "Like" (klike sou ti kè ki asosye ak repons ou renmen an) bon repons la. Lè sa moun ki reponn kesyon an ap benefisye de 'like' la pou li ka jwenn avantaj sou platfòm nan.

Li enpòtan ankò pou ou poze kesyon an nan kategori li , konsa chak kesyon ap gwoupe. L ap pèmèt moderatè yo jwenn kesyon yo pi rapid pou yo ka reponn yo.

Lè yo reponn kesyon ou an wap resevwa yon imel ki pou notifye ou ke nou reponn kesyon ou an.

Poukisa espas anons la?
Espas anons la se kote si nou gen yon anons n ap fè pou nou poste li. Li la pou mete ou okouran de tout chanjman ki ap fè osinon ki gen pou fèt sou platfòm nan.

Li t ap enpòtan chak ou konekte sou platfòm nan pou ou ta vizite li.

Poukisa reyinyon yo?
Reyinyon yo la chak vandredi, pou motive ou ak ede ou lè ou ta kole. Lè reyinyon ou an ap parèt anba kou wap pran an.

Kisa ki ka pase si mwen rate yon reyinyon?
Pa gen anyen ki ap pase. Sof ke ou dwe konnen reyinyon yo la pou motive ou ak ede ou si ou kole. Nou bezwen rezilta nan men ou, se pou sa n ap ensiste pou ou nan reyinyon yo.

Poukisa gen pwojè mwen paka fè poukò m?
Gen pwojè ki mande kolaborasyon. Nou vle ou kolabore ak lòt moun pou ou konprann ak wè enpòtans ki genyen nan kolaborasyon. Lè nou ba ou yon pwojè kolaborasyon li enpòtan pou ou pa fè li poukò ou ak kite kolaboratè ou a fe pifò travay la. Nou tou 2 dwe fè menm fòs travay. Si ou santi kolaboratè a ap prese fè travay la poukò li, ou dwe fè li konprann se detwi li ap detwi ou. Fè pwojè a pou ou a pap itil ou.

E si kolaboratè mwen an ta fè tout pwojè a poukò li osinon fè plis travay pase mwen nan pwojè a?
Nap mande pou ou menn ak li refè yon lòt pwojè, kote se ou k ap fè pifò. Fwa sa n ap asire nou ke ou anrejistre ekran aparèy w ap sèvi a lè w ap fè pwojè a.

Esi kolaboratè yo ban mwen an pagen kapasite pou fè pwojè a ak mwen?
Si patnè nou ba ou a pagen kapasite pou fè pwojè a, sa vle di, li pa kapte sa ki di nan leson an byen. Ba li 24 è pou li revize, Si apre 24è a ou santi li pagen kapasite a, Ekri nou pou nou ba ou yon lòt kolaboratè.

E si kolaboratè mwen an pa disponib pou nou travay ansanm?
Tout moun ka gen yon enkonvenyan, Men li enpòtan si patnè ou a pap disponib pou li mete ou okouran. Si patenè ou a pa mete ou okouran. Apre 24è ou pa janm jwenn repons nan men li ekri nou epi n ap kontakte li pou pran sanksyon kont li.

E si mwen kole nan yon pwojè ke yo banm fè poukò m?
Itilize foròm nan pou ou poze kesyon sou sa ou kole a.