foto pwofil

Enkoni

0 pwen

×
KONEKTE AKÈY KATEGORI KOU YO KOU YO DISKISYON ANONS YO

TÈM AK KONDISYON

Dokiman sa mete tout ansanm lwa ak mezi ki jere platfòm nan, li obligatwa pou ou koube anba tout kondisyon sa yo pou ou rete sou platfòm nan. Si nou ta dekouvri ou vyole youn nan lwa sa yo, n'ap retire ou sou platfòm nan san nou pa remèt ou yon goud nan kòb ou te vèse pou mwa a.

Dokiman sa ka chanje nenpòt ki lè . Kijan li ka modifye? Se tout otan ap gen nouvo ka ki prezante sou platfòm nan n'ap ajoute sou dokiman sila , yon fason pou nou ka kenbe platfòm nan dwat epi nan respè ak youn pou lòt.

Si ou deja ap swiv kou sou platfòm nan, sa vle di ou aksepte ak kondisyon nou yo. Sinon li enpòtan pou ou li dokiman sa nan tout entegralite li, konsa wa fè konesans ak tout sa ki ka kenbe ou sou platfòm nan. Nou pa responsab ou pat fin li tèm ak kondisyon an; wap sibi pèn ki lye ak zak ou fè a kanmenm.

Enskri sou platfòm nan
Pou ou gen aksè ak platfòm nan fòk ou enskri sou li, ak sa, nou kapab kontwole jan de aktivite k'ap fèt sitou lè youn ap kominike ak lòt . Si ta gen yon zak ki fèt sou platfòm nan pou nou ka konnen kiyès ki fè l. Pou ou itilize platfòm nan ou pa peye yon goud, ou ka gade videyo. Men pou ou soumèt pwojè ak jwenn yon gid kap ede ou epi itilize foròm nan pou ou poze kesyon, fòk ou peye. Wè seksyon peye a pou ou ka jwenn plis detay sou kijan pou ou peye.

Enfòmasyon ou sou platfòm nan
Enfòmasyon ou genyen sou platfòm nan prive. Kèk nan yo pataje sèlman ak moun ki sou platfòm nan. Enfòmasyon ki pataje ak moun ki sou platfòm nan se non ou , siyati ou ak enfòmasyon rezo sosyal ou yo ,si ou ta vle moun konnen. Nou pa pataje imel ou ak nimewo telefòn ou bay pèsòn.

Pataje kont ou ak lòt moun
Li entèdi pou nenpòt manm sou platfòm nan ta pataje kont li ak lòt moun pou li ta swiv kou sou platfòm nan. Si nou ta dekouvri yon moun pataje kont li ak yon moun n ap retire ou sou platfòm nan avi.

Diskriminasyon ak ensilt
Nou pa tolere okenn ensilt sou nenpòt fòm. Nenpòt moun ki ta sibi diskriminasyon swa pou nivo konesans li , sèks opoze, klas sosyal , koulè po, wotè li, gwosè li ak chwa seksyèl oubyen lòt, soumèt fòmilè siyale pwoblèm nan pandan w ap ekri non moun ki ensilte ou a, plis kapti ekran mesaj la osinon kòmantè an (si ou ka voye lyen an tou li tap bon). Nou garanti ou n ap retire moun nan sou platfòm nan san okenn regrè.

Mokri ak blag plezi
Nou pa aksepte okenn manm platfòm nan swa moke , fè blag ak pran plezi sou okenn lòt manm sou platfòm nan kit se nan kòmantè osinon apèl videyo.

Enskri pou swiv kou
Li obligatwa pou yo evalye ou avan ou swiv nenpòt kou sou platfòm nan. Evalyasyon sila se pou yo verifye èske wi ou non ou gen konesans pou ou swiv kou ou vle swiv la.

Tout moun ki enskri , ki pwal enskri , ki ap swiv kou sou platfòm nan pa dwe bay ekip kap administre platfòm nan manti sou kapasite konesans yo. Si nou ta dekouvri ou ta bay manti sou kapasite konesans ou gen plizyè ka ki ka prezante.

1) Si konesans ou di ou genyen an, nou dekouvri ou pa genyenl, swa ou ta bay manti pou ou ta swiv yon kou, n ap retire w nan kou w ap swiv la pou nou fè ou swiv kou ki gen konesans ou manke a. Lè ou fini kou ki gen konesans ou manke a n ap fè ou rantre nan kou ou te vle swiv la san traka.
2) Si konesans ou di ou genyen an nou dekouvri ou pa genyen l epi pako gen kou sa sou platfòm nan, nou pa p remèt ou kòb ou peye pou mwa a answit n ap retire ou nan kou ou bay manti pou swiv li a.

Poukisa nou pap kite ou swiv kou a? Nan chak kou nou mete yon minimòm konesans pou chak etidyan genyen, yon fason pou l ka pèfòman pou nou menm nou ka jwenn rezilta n ap chèche nan men etidyan an. Nou pa gen yon platfòm pou moun vin ranmase sètifika . Nou gen yon platfòm kote n ap kreye pwofesyonèl ak valè e ki onèt, li enpòtan pou ou pa bay manti sou konesans ou lè yo mande w li.

Prensip kou yo
Ou ka swiv sèlman yon kou a lafwa. Si nou ta dekouvri w ap swiv 2 kou n ap retire ou sou platfòm nan.

Chak kou gen plizyè leson chak leson gen pwojè. Sa ka rive ou jwenn yon leson gen plis ke yon pwojè. Li obligatwa pou ou fini yon pwojè avan ou janbe nan yon lòt leson ki nan yon kou.

Chak kou gen yon apèl videyo ki fèt chak semèn kote tout etidyan nan kou sila ap di kisa yo te fè pou semèn nan, èske yo kole nan yon pwojè.

Si nan yon kou ou rate yon apèl videyo li enpòtan pou ou ta gade videyo ke estaf la te anrejistre pandan yo t ap fè apèl videyo a.

Si ou rate 3 apel vidéo nan yon kou, w ap peye yon amann 500goud kote ke y ap planifye ak ou pou ou jwenn 3 apèl videyo ak enstriktè kou ou te rate a.

Chak kou kòmanse ak yon gwoup moun. Chak mwa ki pase gwoup yo chanje, kote yo retire moun ki avanse nan kou a, mete nan yon gwoup epi moun ki dèyè nan kou a nan yon lòt gwoup.

Poukisa kou yo fèt ak gwoup?
Gen anpil pwojè ki se pwojè gwoup. Si ou dèyè nou pa p ka ba ou fè pwojè ak moun ki devan ou pou sa nou divize gwoup yo pou pwojè yo ka byen distribye.

Kite yon kou pou pran yon lòt
Ou ka kite yon kou ou kòmanse deja pou ou pran yon lòt. Ou sipoze kontakte estaf la di yo sa pou yo efase tout pwogrè ou fè nan kou wap kite a pou ou ka al pran nouvo kou ou vle pran an. Li enpòtan pou ou tann repons estaf la avan ou kòmanse lòt kou a. Si ou pa tann repons estaf la ou al swiv lòt kou a , sistèm nan ap notifye nou ke gen yon manm k ap swiv de kou a lafwa. Sa ka menm koz kont ou a bloke otomatikman.

Sètifika
Pou ou jwenn yon sètifika pou yon kou fòk ou fini kou a ak tout pwojè ki ladan plis dènye pwojè final ki anglobe kou a.

Peye Platfòm nan
Pou ou gen aksè ak platfòm nan ou peye chak mwa yon montan ki obligatwa pou tout moun. Apre ou fin peye montan sila ou gen aksè pou ou swiv nenpòt kou sou platfòm nan. Si ou rate yon mwa ou pa peye wap pèdi aksè ak platfòm nan otomatik, men ou pap pèdi pwogrè ou te gentan fè sou platfòm nan, y ap toujou rete la ap tann ou pou ou vin kontinye lè ou peye. Nou aksepte sèlman pou kounye a pèman sou depo bank ak paypal. Si ou ap fè yon depo sou moncash frè retrè a ou sipoze depoze li pandan w ap fè depo a. Klike la pou ou ka konnen kijan pou ou peye

Kondisyon sou ranbouse
Nou pa gen okenn pwoblèm pou ranbouse yon moun ki pa satisfè de yon kou. Men gen kondisyon. Ou ka fini tout leson ki nan yon kou ou mande ranbouse n ap ranbouse w. Men si ou fè 3 pwojè nan yon kou ak patisipe nan 2 apèl videyo nou p ap ranbouse ou. Wap oblije pase rès mwa a ap swiv kou a si ou vle w a kanpe.

Relasyon ant manm ak manm
Ou lib pou ou fè rezotaj sou platfòm nan jan ou vle. Pa bliye respè ak konsantman moun ou vle apwoche a enpòtan. Pa entimide ak asele okenn moun sou platfòm nan. Sa ka koz ou pèdi kont ou a. Si ou santi ou pa an sekirite vizavi yon manm sou platfòm nan ki swa ap entimide ou osinon fè ou menas, pa neglije soumèt sa nan fòmilè siyale yon pwoblèm nan la.

Nou pa responsab okenn relasyon ou gen deyò ak yon moun. Nou pa responsab si ou ta viktim de yon moun sou platfòm nan an deyò platfòm nan kit se sou yon lòt sit osinon nan yon lye fizik . Nou kapab sèlman jere ak kontwole sa kap pase sou platfòm nan.

Nou pa responsab okenn abi ou sibi nan yon lyen yon manm sou platfòm nan ta pataje ke ou klike sou li ki voye ou deyò platfòm nan. Nou ka sèlman pini manm nan men nou pa garanti ou n ap ka repare dega lòt platfòm nan ta fè sou ou. Tout fwa nou ka toujou sipòte ou rezoud pwoblèm nan si nou gen kapasite pou ede ou.

Pònografik ak gwo mo
Li enpòtan pou chak manm sou platfòm nan respekte tèt yo ak lòt moun ki sou platfòm nan. Nap retire aksè sou platfòm nan ak nenpòt manm ki ta pataje yon kontni pònografik osinon kontni ki fèt pou granmoun sou platfòm nan sou tout fòm. Kit se lyen , imaj videyo osinon odyo.

Nou entèdi tout langaj vilgè ak betiz sou platfòm nan. N ap retire aksè ak nenpòt manm ki ta rive vyole lwa sa.

Fwod ak vòl
Nou dekouraje tout zak frod ak zak kap ankouraje pirataj sou platfòm nan. Resous ki disponib pou manm yo itilize nan pwojè yo sou platfòm nan. N ap pran sanksyon kont tout manm k ap pataje kontni pirataj sou platfòm nan san otorizasyon.

N ap retire aksè ak nenpòt manm sou platfòm nan ki ta eseye pirate yon lòt manm sou platfòm nan.

Si ou ta sibi osinon viktim de yon atanta pirataj pa ezite soumèt fòmilè siyale pwoblèm nan. N ap ouvri yon diskisyon ant oumenm ak akize a poun pini li si li koupab.

Desizyon sou Tèm ak kondisyon sila
Nou vrèmam pa p jwe ak kenn moun ki ta vyole youn nan prensip sila yo. Li enpòtan pou ou abitye ak tèm epi kondisyon yon sit web. Si non ou ka viktim san rann kont.