foto pwofil

Enkoni

0 pwen

×
KONEKTE AKÈY KATEGORI KOU YO KOU YO DISKISYON ANONS YO

METÒD NOU YO

An nou pran yon ti tan pou nou pale de 4 nan metodoloji nou yo:

Kolaborasyon :
Si gen yon mo ki defini Platfòm nou an , li se "kolaborasyon". Nou kwè ke kolaborasyon enpòtan anpil pou nou jwenn siksè nan men yon etidyan. Se pou sa w ap wè nou fokis anpil sou sa. Pami pwojè n ap bay chak moun , nou asire nou ke gen youn oubyen de pwojè kolaborasyon, aprè chak chapit nan yon kou. Vizite seksyon èd la pou ou li prensip kolaborasyon nou yo.

An plis de sa nou kreye yon foròm kote tout etidyan ka poze kesyon, e nou ankouraje lòt etidyan ede ak repons yo, pandan n ap bay lòt etidyan sa yo pwen ki ap vinn rann yo gen privilèj sou platfòm nan. Nou ankouraje ak chèche yon mwayen pou fè etidyan nou yo kolabore ak gwo pwofesyonèl ki deja ap evolye nan domèn li ap etidye a.

Pwoaktif:
Sou platfòm nan moun k ap aprann ou an p ap ba ou tout bagay. Li la plis pou oryante ou. Nou kwè nan metòd " Socratic " la e nou panse ke wòl nou se gide ou pou ou kapab jwenn pwòp repons ou yo. Sa vle di ke ou pa ta dwe espere ou sou yon platfòm kote se vide y ap vide pakè nan tèt ou.

An reyalite, menm si nou ap eseye toujou disponib pou ou nan reyinyon yo chak vandredi, pou reponn ak kesyon ki ap toumante ou, nou espere ke ou pa atann nou pral fè rechèch bazik pou ou. N ap ba ou konensas ki ka ede ou fè rechèch , e n ap la tou pou nou klarifye yon rechèch ou fè, si ou ta gen dout sou li.

Nou itilize ideyoloji " Padon mwen panse sa t ap mache. olye de tanpri èske mwen ka fè sa?" . Sa vle di, nou plis kwè nan ede ou si ou bloke pou yon bagay olye ou ap tann pèmisyon nou pou ou avanse , pito ou te avanse deja li gate.

Li enpòtan lè ou sètifye ke sa w ap fè a bon pou ou, pa tann moun di ou wi li bon, fè li . Lè li gate, ou aprann yon rezon an plis pou ou pa swiv wout sa ankò , olye ou tann nou vin ba ou sèl grenn wout nou pwomèt ou a. Nou p ap prepare ou pou nou isit la, n ap prepare ou pou ou al viv poukò ou. pou ou al fè nouvo eksperyans. Enfòmatik pa gen mèt ni moun ki pi fò. Jis gen yon moun ki gen plis tan pou pratike ak fè plis rechèch ke lòt.

Jan nou mansyone li deja. Isit la w ap jwenn yon bon sipò nan gid pou reyisi, men se si ou gen volonte!

Aprantisaj ki baze sou pwojè:
Se youn nan faktè ki enpòtan pou aprann sitou lè ou komanse rantre nan laj. Chak leson ou fini isit la, w ap jwenn yon pwojè ki lye ak li. Sa yo ap ede ou konprann ak kapte sa ou sot etidye a pi fasil. Ou pap bezwen bat anyen pakè. Se pou sa nou egzije si ou pa fini yon pwojè, pa janbe yon lòt leson. An plis de sa, si ou pa fini tout pwojè ou yo nou pap ba ou sètifika.

Metriz Aprantisaj:
Nou ankouraje ou metrize yon leson avan ou janbe nan yon lòt. Paske lè nou ba ou fè yon pwojè, si nou santi ou pa metrize leson an byen, Nou p ap apwouve pwojè a. Lè sa ou pa dwe dekouraje ou dwe pran san ou pou ou refè pwojè a epi resoumèt li ankò. Pa prese nan yon leson jis paske ou wè yon kolèg ou devan ou . Pran san ou Chak moun pa gen menm nivo aprantisaj. Se pou sa nou kreye yon platfòm kote wap aprann selon kantite tan ou genyen.